blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Mercat immobiliari

Les 6 + 1 obligacions que un administrador de finques ha de cumplir a Barcelona

administrador de finques

Les comunitats de veïns sempre miren amb detall cada despesa. És per això que a l’hora de contractar un professional han de conèixer totes les seves tasques. 

Per tant, és normal que els propietaris d’un edifici a la Ciutat Comtal han de conèixer què fa un administrador de finques.

Si llegeixes aquest article entendràs la importància de comptar amb un administrador de finques col·legiat i professional, així com totes les funcions que pots delegar per al teu dia a dia com a propietari d’un pis a Barcelona.

  • Pisos de lloguer a Barcelona

 

Les 6 obligacions dels administradors de finques

El primer que cal destacar és que no és una norma tancada. La Llei de la Propietat Horitzontal en el seu Article 20 desglosa les funcions més importants. 

📌 La legislació no és un text tancat, es va ampliant i depèn també de la decisió de cada comunitat. Així que, quina marca la llei de la Propietat Horitzontal sobre les funcions de l’administrador?

1.Vetllar pel bon règim de la finca

La llei diu:

Vetllar pel bon règim de la casa, les seves instal·lacions i serveis, i fer a aquest efecte els oportuns advertiments i prevencions als titulars.

Que vol dir:

És a dir, l’administrador de la finca no és un vigilant de seguretat, ni tampoc s’ha de passejar cada dia per l’edifici per a detectar incidències. 

Però si el porter, un veí, o qualsevol persona troba un problema, l’administrador ha d’atacar l’incident. Tant si és per a solucionar ell mateix el problema o bé avisar a la persona o empresa corresponent.

Article relacionat: Coneix les 10 normes de les comunitats de veïns

administrador de finques

Foto via Pexels

Completa atenció al propietari

2.Preparar el pla de despeses previsibles

La llei diu:

Preparar amb la deguda antelació i sotmetre a la Junta el pla de despeses previsibles, proposant els mitjans necessaris per a fer front a aquests.

Que vol dir:

L’administrador de finques coneix les despeses de cada comunitat de veïns. Així que ha de preparar el pressupost amb tots els pagaments que es faran. A més de calcular les quotes que ha d’abonar cada propietari dels immobles.

L’obligació de l’administrador de la finca és preparar el pressupost, però no pot aprovar-lo. Ell ha de presentar el document a la Junta de la comunitat de veïns per a la seva acceptació.

A més, el professional de la gestió de comunitats de veïns ha de portar la comptabilitat de la comunitat i reportar als propietaris l’estat dels comptes.

3.Conservació de la finca

La llei diu:

Atendre la conservació i entreteniment de la casa, disposant les reparacions i mesures que resultin urgents, donant immediat compte d’elles al president o, en el seu cas, als propietaris.

Que vol dir:

Aquest és un apartat que es diferencia per la urgència i on l’administrador actua al marge de la Junta de Propietaris. 

És a dir, si ocorre una incidència d’alta urgència o gravetat, l’administrador de la finca està obligat a actuar sense esperar a l’aprovació dels amos dels pisos. Això sí, després ha de rendir comptes i donar explicacions als propietaris.

Al seu torn, la llei entén per “conservació de la casa” a controlar que totes les seves instal·lacions i serveis estiguin en correcte estat, així com especificar les inspeccions reglamentàries.

4.Executar les ordres de la Junta

La llei diu:

Executar els acords adoptats en matèria d’obres i efectuar els pagaments i realitzar els cobraments que siguin procedents.

Que vol dir:

L’administrador de la finca és el responsable final de dur a terme els acords de la Junta

Generalment, aquestes resolucions aprovades són obres en l’edifici. Així que, el professional de l’administració de finques ha d’elaborar el pla d’acció i marcar les dates en què aquestes reformes es faran. 

És més, si les obres de millora impliquen una despesa superior, és l’administrador de la finca qui ha de sol·licitar la vessa extraordinària, a més de programar les quotes que cada propietari ha d’abonar.

administrador de finques

Foto via Pexels

Article relacionat: 5 claus per a comprar un pis per a llogar a Barcelona

5.Secretari de la Junta i Custòdia de la documentació

La llei diu:

“Actuar, en el seu cas, com a secretari de la Junta i custodiar a la disposició dels titulars la documentació de la comunitat.

Que vol dir:

Un administrador de finques col·legiat pot actuar també com a Secretari de la Junta. Aquest càrrec s’ocupa de realitzar les actes de les juntes, expedir les certificacions necessàries i custodiar els documents no sensibles de la comunitat.

L’administrador de la finca està obligat a guardar aquesta documentació no sensible durant 5 anys. I que és documentació no sensible? Perquè són factures, rebuts o contractes prorrogats.

6.Altres atribucions

La llei diu:

Totes les altres atribucions que es confereixin per la Junta.

Que vol dir:

Cada comunitat de veïns és diferent i pot assignar una tasca diferent al seu administrador de finques contractat. Les accions solen variar segons si són comunitats d’habitatge d’ús habitual o de segona residència.

📌L’administrador de finques podria assumir més tasques de les que ja són obligatòries. Aquestes es determinaran a partir d’una negociació entre la comunitat i el seu professional contractat com a administrador.

Així que depèn de la negociació entre cada comunitat amb el seu professional contractat com a administrador.

administrador de finques

7.Representació legal de la comunitat (no obligació)

La Llei 39/2015 obliga les comunitats de veïns a comunicar-se amb les Administracions públiques per mitjans electrònics. 

En general, les comunitats de veïns nomenen els administradors de finques com els seus representants legals per a enviar i rebre notificacions amb els ens públics.

Què fer si l’administrador no compleix les seves funcions?

La tasca d’administrar i gestionar finques és una tasca que només pot caure en mans de professionals. 

Així que si el professional contractat no compleix amb els seus deures és hora de substituir-lo de manera ràpida. Per això, a ShBarcelona som membres del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. 

És l’organisme oficial que regula aquesta professió i que manté els alts estàndards de qualitat. Al cap i a la fi, s’estan tractant un dels temes més importants de la vida d’una persona, com és el seu domicili.

És vostè un propietari que no resideix a Barcelona? No es preocupi, amb el nostre servei Gold per a pisos de Temporada i de Llarga Estada, nosaltres li representem en la reunió anual dels seus veïns. Entra a la nostra pàgina de serveis per a propietaris de pisos a Barcelona i coneix els avantatges de comptar amb un equip professional al teu costat. 

A més de la nostra garantia de qualitat certificada per AENOR, en aquest article s’explica millor la nostra aposta per la qualitat en l’atenció al servei.

Si t’han quedat més dubtes sobre quines són les tasques obligatòries d’un administrador de finques, en aquest vídeo dels companys de Baeza Fincas, s’expliquen amb més detall.

Treballa amb professionals

Fonts:

  • https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/04/20/58f8800046163fcc1f8b4584.html
  • https://www.conceptosjuridicos.com/lph-articulo-20/
  • https://www.comunidades.com/legislacion/comunidades/ley-de-propiedad-horizontal/articulo-20/

Sobre l'autor

Mireia Garcia Sans

Deixar un comentari