Canal de denúncies

Política del Canal Ètic - GRUPO SH

La funció fonamental del Canal Ètic del GRUPO SH és la recepció de comunicacions de bona fe i sobre la base d'indicis raonables sobre aquelles circumstàncies, fets o comportaments que puguin suposar la materialització d'infraccions, irregularitats, incompliments o debilitats del SGC (Sistema de Gestió de la Qualitat), de qualsevol de les seves polítiques i procediments i/o de la normativa a la qual pretén donar cobertura el mateix, així com aquells que puguin suposar un incompliment normatiu en l'entitat.

S'entén que una comunicació és de bona fe quan qui la realitza té motius raonables, per creure, en base a la informació de la qual disposi en el moment de la denúncia, que els fets que comunica són certs.

Aquella informació que estigui completament disponible al públic, rumors i xafarderies no confirmades no se consideraran infraccions o irregularitats susceptibles de comunicació a través del Canal Ètic.

Tampoc ho seran aquelles reclamacions interpersonals que afectin només a la persona comunicant, com poden ser els conflictes interpersonals entre el denunciant i altres membres de l'organització, així com qualsevol altra dubte, queixa o consulta sobre la seva situació laboral que hauran de ser encaminades pels procediments corresponents diferents al Canal Ètic.

Les comunicacions de mala fe, falses o malintencionades podran donar lloc a les corresponents sancions, sense perjudici de les responsabilitats civils i fins i tot penals que puguin derivar-se segons la normativa vigent i aplicable.

GRUPO SH assegura la inexistència de represàlies contra les persones denunciants que de bona fe hagin comunicat a través del Canal Ètic alguna infracció i irregularitat.

Les dades de la persona que realitzi la comunicació i de les persones involucrades en els fets traslladats seran tractades d'acord amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades.

L'accés a les dades contingudes en el sistema de gestió del Canal Ètic quedarà limitat exclusivament a aquells que desenvolupin les funcions de control intern i de compliment, o als encarregats de tractament que eventualment es designin a aquest efecte. No obstant això, serà lícit el seu accés per altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan sigui necessari per a l'adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que, en el seu cas, procedeixin.

Les dades personals seran conservades en el sistema únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets traslladats.

GRUPO SH ha habilitat els següents mitjans per a instrumentar les comunicacions esmentades anteriorment:

GRUPO SH permet realitzar tant de forma anònima com confidencial les comunicacions sobre possibles infraccions normatives i del SGC i les seves mesures, polítiques i procediments. És per això que s'estableixen les següents mesures per a instrumentar les comunicacions de forma anònima:

 • Enviar la comunicació mitjançant correu postal a l'atenció del Compliance Officer (LAIA EMBUN) a l'adreça de l'organització (CALLE CASANOVA 99 BAIXOS, 08011 BARCELONA (BARCELONA)).

En cas que no s'utilitzi el Model de comunicació d'indici o sospita d'incompliment, la informació mínima que s'haurà de traslladar és la següent:

 • Data del dia que es presenta la comunicació.
 • Organització destinatària de la informació.
 • Fets objecte de denúncia:
  • Dades de la persona o persones involucrades en els fets.
  • Data dels hechos denunciats.
  • Relació dels fets a denunciar.

En tot cas, tant si es realitza la comunicació de forma anònima com confidencial, en el moment de realitzar la comunicació s'hauran d'aportar els mitjans de prova dels quals es disposi per acreditar els fets comunicats.

GRUPO SH. garanteix la confidencialitat o l'anonimat, segons correspongui, de les persones que facin ús del Canal Ètic a més d'una gestió de totes les dades de caràcter personal dels intervinents en el procediment d'acord amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades.

A més, l'organització prohibeix qualsevol tipus de represàlia contra aquelles persones que facin comunicacions de bona fe i sobre la base d'indicis raonables a través del Canal Ètic.

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Grupo Sh i domicili social situat a CALLE CASANOVA 99 BAIXOS, 08011 BARCELONA (BARCELONA)

 • Finalitat: Gestionar la denúncia formulada.
 • Termini de conservació: Quan finalitzi el motiu de la mateixa Grupo Sh. mantindrà les vostres dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció legal o reclamacions. Transcorreguts els terminis de prescripció legal destruirem les vostres dades.
 • Base legal: Consentiment de l'interessat i interès legítim.
 • Cessions: No es cediran dades a tercers, llevat que sigui obligació legal.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@shbarcelona.com. Podreu dirigir-vos a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.